Home > Όροι χρήσης – Προστασία δεδομένων

Όροι χρήσης – Προστασία δεδομένων

Γενικοί Όροι Χρήσης

Σας καλωσορίζουμε στον διαδικτυακό τόπο rxdnews.gr.

Κατωτέρω τίθενται υπόψη σας οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης για την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας μας, τους οποίους κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να μελετήσει προσεκτικά και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από οιαδήποτε χρήση τους. Η χρήση της ιστοσελίδας μας δηλώνει ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης από τον επισκέπτη/χρήστη, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας.

Οι παρόντες όροι χρήσης δύνανται να ανανεώνονται και να τροποποιούνται από το rxdnews.gr ολικά ή μερικά, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, για την πληρέστερη ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη και ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για ενδεχόμενες τροποποιήσεις, σύμφωνα με την παρούσα. Η συνέχιση της χρήσης από τον επισκέπτη/χρήση δηλώνει εκ νέου αποδοχή των τροποποιημένων όρων από αυτόν, σε περίπτωση δε μη αποδοχής τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απέχει από κάθε χρήση τους.

Οι Χρήστες έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του ιστότοπου www.rxdnews.gr και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου περιήγησης). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του rxdnews.gr.

Εφόσον οι Χρήστες (users) επιθυμούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες του www.rxdnews.gr συμφωνούν να: α) παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του και β) να διατηρούν και να ενημερώνουν τα στοιχεία εγγραφής τους ώστε να διατηρούνται ειλικρινή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη.

Το rxdnews.gr εκτός της απλής πλοήγησης/ανάγνωσης, παρέχει στους Χρήστες υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των προσωπικών στοιχείων. Μόλις οι Χρήστες ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το rxdnews.gr, θα παραλάβουν επιβεβαίωση προσωπικού κωδικού εισόδου (username) και συνθηματικού (password) πρόσβασης που ίδιοι έχουν ορίσει. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό εισόδου Χρήστη, το συνθηματικό Χρήστη και γενικότερα το λογαριασμό (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν αμέσως το rxdnews.gr για πιθανολογούμενη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε πραγματική ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική διαχείριση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από αυτόν στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Το rxdnews.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να κατανοήσουν ή τηρήσουν για οποιονδήποτε λόγο την παρούσα ρήτρα.

Οι Χρήστες και τα μέλη κατανοούν και αποδέχονται ότι το rxdnews.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά ή να διακόψει τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του σε Χρήστες και μέλη που έχουν παραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης.

Οριστική διαγραφή του λογαριασμού πραγματοποιείται α. μετά από ειδικό αίτημα του μέλους β. από τους διαχειριστές του rxdnews.gr μετά από αντισυμβατική, αντιδεοντολογική, παράνομη, κατά των χρηστών ηθών ή άλλη συμπεριφορά του Χρήστη που παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

Το rxdnews.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει υλικό προώθησης και παρουσίασης των υπηρεσιών του στους Χρήστες του. Eπίσης δύναται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες και τα μέλη.

Το rxdnews.gr δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν εμπορικές ή άλλες συναλλαγές των Χρηστών και μελών με τρίτους που ενδεχομένως διαφημίζονται στο rxdnews.gr και για οποιαδήποτε τυχόν απαίτηση μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Εκτός εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών κλπ.), το περιεχόμενο του rxdnews.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων του δικτυακού τόπου, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένο σήμα ή σήματα της «Εταιρίας» και όλα τα ανωτέρω προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των σχετικών Διεθνών Συμβάσεων και Συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εκ των αναφερομένων στοιχείων και συστατικών (περιεχόμενο, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, εικόνες, κείμενα, υπηρεσίες κλπ.) δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τρίτον χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια νόμιμου εκπροσώπου της «Εταιρίας».
Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ιστοτόπου και φέρουν τα σήματα επιμέρους οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Οι Χρήστες και τα μέλη αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του rxdnews.gr.

Tο rxdnews.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν οι επισκέπτες ή οι Χρήστες των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του rxdnews.gr στις οποίες προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του rxdnews.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση.

Το rxdnews.gr δεν δύναται να εγγυηθεί ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται αμέσως. Επίσης, παρότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, δεν εγγυάται ότι το ίδιο(site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των Χρηστών/μελών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ούτε εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνουν οι Χρήστες και σε καμία περίπτωση το rxdnews.gr.
Το πληροφοριακό περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο rxdnews.gr αποτελεί προσφορά προς τους επισκέπτες-Χρήστες και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να εκχωρηθεί σε τρίτους ή να xρησιμοποιηθεί προς διενέργεια παράνομων ή άλλων κακόβουλων πράξεων (hacking κλπ.) . Το rxdnews.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, τη βασιμότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο, λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, στην πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του.

Το rxdnews.gr δεν δύναται να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση αντίστοιχων υπηρεσιών, οι Χρήστες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους διαχειριστές των ιστοτόπων/υπηρεσιών που φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Σε περίπτωση συμμετοχής σε ψηφοφορίες, οι Χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι το www.rxdnews.gr διατηρεί το δικαίωμα να καταγράφει τις απαντήσεις τους, να τις αναλύει, να εξάγει συμπεράσματα και γενικότερα να έχει το δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης αυτών των στοιχείων για ερευνητικούς ή στατιστικούς λόγους ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «Eταιρίας».

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του rxdnews.gr, καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων αντιβαίνει προς το νόμο, θεωρείται άκυρη και ανενεργή χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του rxdnews.gr και των επισκεπτών ή Χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, αν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Η δε Εταιρία επιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωμα μονομερούς μεταγενέστερης τροποποίησης/ανάκλησης/κατάργησης μέρους ή του συνόλου του παρόντος χωρίς προειδοποίηση και με ισχύ από τη χρονική στιγμή ανάρτησης της νεώτερης αντίστοιχης διατύπωσης των όρων χρήσης στον δικτυακό τόπο rxdnews.gr.

Δηλώσεις του rxdnews.gr

Με την επιφύλαξη σφαλμάτων που οφείλονται σε ανωτέρα βία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών προβλημάτων στο σύστημα, το rxdnews.gr δηλώνει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της εγκυρότητας και ακρίβειας των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του.

Δηλώσεις – Υποχρεώσεις του επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα του rxdnews.gr για αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση ή διάθεση με άλλους τρόπους περιεχομένου που μπορεί να είναι παράνομο, απειλητικό, ενοχλητικό, άσεμνο, ή να εκφράζει εμπάθεια, φυλετικές, ή άλλες διακρίσεις, να παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα και εν γένει να παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο rxdnews.gr, από την κατά τα ανωτέρω κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον επισκέπτη/χρήστη, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο χρήστης.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Το rxdnews.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν απαιτήσεις νομικής φύσεως ή για οιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή δαπάνες, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία ή μη, την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση στην ιστοσελίδα του ή από τη φόρτωση (download) υλικού, κειμένου, και λοιπών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν ζημιών που προκλήθηκαν από ιούς (viruses), λάθη στο πρόγραμμα (bugs), από ανθρώπινο παράγοντα, από οποιοδήποτε σύστημα ή εξάρτημα υπολογιστών, (hardware), λογισμικό (software), δυσλειτουργία προγράμματος ή οποιοδήποτε άλλο λάθος, παράλειψη ή καθυστέρηση στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.

Το rxdnews.gr θα πράττει καθετί απαραίτητο για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου, χωρίς όμως να εγγυάται ότι η λειτουργία του θα είναι συνεχής, χωρίς σφάλματα ή άλλου είδους τεχνικά προβλήματα. Το rxdnews.gr δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν καταστροφές, οι οποίες μπορεί να προκληθούν από την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας του.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει στα πλαίσια εφαρμογής των παρόντων όρων, αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Λοιπές διατάξεις

Σε καμιά περίπτωση η παράλειψη ή καθυστέρηση του rxdnews.gr να ασκήσει νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά του, που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης, δεν θα μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτά ούτε να θεωρηθεί ότι τα δικαιώματά του αυτά αποδυναμώνονται.

Οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις και τροποποιούνται μόνο εγγράφως.

Η ακυρότητα ή η ακυρωσία ενός όρου δεν θα επιδρά κατά κανένα τρόπο στο κύρος των λοιπών όρων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του rxdnews.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το rxdnews.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του rxdnews.gr.

Eγγραφή στο Newsletter και Συμπλήρωση Φόρμας Επικοινωνίας

Το περιεχόμενο της επικοινωνίας που υποβάλλεται μέσω του newsletter και της φόρμας επικοινωνίας είναι καθαρά εμπιστευτικό. Η συλλογή των στοιχείων εξυπηρετεί αποκλειστικά τη διευκόλυνση της επικοινωνίας του rxdnews.gr μαζί σας. Το rxdnews.gr δεν θα διαβιβάσει, ούτε θα γνωστοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία του επισκέπτη/χρήστη σε τρίτα πρόσωπα, εκτός εάν αυτό καθίσταται απολύτως αναγκαίο εκ του νόμου.

Διόρθωση ή/και Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων

Το rxdnews.gr δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να διαγράψουν, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του rxdnews.gr.

‘Δεσμοί’ (Links) προς Άλλα Sites

Το rxdnews.gr περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το rxdnews.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

Προστασία Ανηλίκων

Επισκέπτες/χρήστες του rxdnews.gr που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του rxdnews.gr που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το rxdnews.gr. Σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό κατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το rxdnews.gr δεν φέρει καμία ευθύνη.

Αρέσει σε %d bloggers:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close